Cho thuê xe 4-7 chỗ

Giá

990.000 

Thời lượng

Khách tối đa

100

Độ tuổi

18

Đánh giá

No reviews yet

Giới Thiệu Tour

ok

Bao gồm/Không bao gồm

Lịch biểu & Bảng Giá

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
March 2024
26
27
28
29
1
2
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
3
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
4
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
5
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
6
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
7
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
8
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
9
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
10
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
11
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
12
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
13
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
14
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
15
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
16
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
17
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
18
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
19
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
20
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
21
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
22
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
23
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
24
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
25
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
26
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
27
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
28
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
29
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
30
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
31
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
April 2024
1
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
2
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
3
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
4
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
5
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
6
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
7
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
8
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
9
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
10
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
11
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
12
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
13
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
14
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
15
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
16
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
17
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
18
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
19
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
20
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
21
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
22
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
23
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
24
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
25
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
26
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
27
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
28
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
29
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
30
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
1
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
2
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
3
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
4
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
5
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
May 2024
29
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
30
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
1
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
2
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
3
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
4
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
5
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
6
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
7
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
8
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
9
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
10
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
11
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
12
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
13
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
14
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
15
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
16
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
17
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
18
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
19
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
20
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
21
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
22
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
23
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
24
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
25
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
26
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
27
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
28
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
29
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
30
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
31
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
1
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
2
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
June 2024
27
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
28
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
29
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
30
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
31
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
1
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
2
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
3
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
4
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
5
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
6
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
7
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
8
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
9
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
10
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
11
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
12
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
13
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
14
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
15
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
16
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
17
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
18
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
19
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
20
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
21
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
22
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
23
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
24
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
25
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
26
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
27
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
28
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
29
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
30
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
July 2024
1
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
2
990.000 

Giá mặc định

General price: 50.000  / day
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
August 2024
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
September 2024
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
October 2024
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
November 2024
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
December 2024
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
January 2025
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
February 2025
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2

Đánh giá

No reviews yet
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  • Vị trí
  • Tiện nghi
  • Dịch vụ
  • Giá
  • Phòng

Book Tour này

Tour nổi bật

Login

Chúng tôi hiểu rằng giá trị của thương hiệu được hình thành từ sự tin yêu của khách hàng. Vì vậy mục tiêu của mỗi chuyến du lịch không chỉ là sự hài lòng của khách mà còn là dấu ấn về sự tận tâm của đội ngũ cán bộ và nhân viên Luxury Travel 5s.

Địa chỉ:

68 Đồng Hải, TP. Đồng Hới, T. Quảng Bình.

Hotline:

Email: